AZ ALAPÍTVÁNY


Bárdosi Vilmos Antalné Horányi Olga Krisztina 2007-ben úgy határozott, Dr. Horányi Mátyás egyetemi tanár, az ELTE BTK Spanyol Tanszékének megalapítója és haláláig tanszékvezetője, nemzetközileg ismert és elismert hispanista emlékére Alapítványt hoz létre.

  1. Az Alapítvány neve: Horányi Mátyás Alapítvány
  2. Az Alapítvány székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út. 79.
  3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy
  4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
  5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

A.) Az Alapítvány tartós céljai:

B.) Az Alapítvány tartós célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve – 5 fő. Alapító a kuratóriumot és annak egyes tagjait visszahívhatja, ha tevékenységükkel veszélyeztetik az Alapítvány céljának megvalósulását.

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
  1. A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére;
  2. Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára;
  3. Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására;
  4. Az előző évről készített beszámoló jelentés fogadására;
  5. Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására;


A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van. A kuratórium tagjai a szavazáskor a tartózkodás jogával nem élhetnek.

A Kuratórium tagjai:
Elnök: Dr. Faludy Kinga
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 79.

Tagok:
Bárdosi Vilmos Antalné Horányi Olga Krisztina
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 26.

Dr. Horányi Márton
Cím:. 1124 Budapest, Németvölgyi út 79.

Dr. Csuday Csaba
Cím: 1032 Budapest San Marco utca 58.

Menczel Gabriella
Cím: Budapest 1125 Városkúti út