EredményekA Kuratórium 2016-ban Báder Petrátnak ítélte a HORÁNYI MÁTYÁS EMLÉKDÍJAT "Az olvasó mint voyeur. Szexualitás és perverzió A jövő nem a miénk című novelláskötetben" ("El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro") c. szakdolgozatáért.


A PÁLYÁZATI MUNKA ÖSSZEFOGLALÓJA


„El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro” című szakdolgozatomat 2013-ban védtem meg az ELTE-BTK Spanyol Tanszékén, a Spanyol Nyelv, Irodalom és Kultúra mesterszakon, dr. Menczel Gabriella témavezetésével. Ugyanezzel a szöveggel részt vettem korábban, még 2012-ben a Tanszék által szervezett Fiatal Hispanisták Találkozóján, egy évvel később pedig a XXXI Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ahol első helyezést szereztem. Ezt követően mind magyarul, mind spanyolul sikerült publikálni a dolgozatot, a Kitekintések és bepillantások: alkotói eljárások és olvasói szerepek a latin-amerikai irodalomban című, az ELTE-BTK Spanyol Tanszékéhez köthető fiatal hispanisták tanulmányait összegyűjtő kötetben, illetve a Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve folyóiratban. A kötet magyar megjelenését követően, a Lazarillo Hispanisztika Portálon publikált recenzióm átdolgozott verziója bekerült a Világtalanul? Világirodalom-kritika Magyarországon című kötetbe.


A dolgozatban egy 2009-ben (magyarul 2011-ben) megjelent novelláskötetet vizsgáltam, amely húsz latin-amerikai szerző egy-egy elbeszélését tartalmazza. Ahogy a cím is mutatja, az elemzést a szexualitás és az erotika közti különbségtételre alapoztam, a rövid elméleti bevezetőhöz Georges Bataille és Octavio Paz elméletét hívtam segítségül. A második fejezetben a szóban forgó kötetet a szövegközeli elemzés módszerének segítségével tárgyaltam, célom egy olyan tipológia felállítása volt, amely lehetővé az elbeszélések kategorizálását, melyekben a szexualitás és/vagy az erotika bármilyen formában megjelennek. Ez a novellák mintegy felét érintette, melyeket végül négy átjárható kategóriába soroltam: erőszak és perverzió, voyeurizmus, társadalom-kritika, intimitás (implicit szexualitás). A dolgozat utolsó két fejezete az előbb felsorolt motívumokról alkotott interpretációmat tartalmazza, melyhez Roland Barthes, Michel Foucault, Ihab Hassan, Király Jenő, Susan Sontag és George Steiner egy-egy tanulmányát is felhasználtam. Az értelmezés során a novelláskötet vizsgált elbeszéléseit a piszkos realizmus esztétikai irányzatához kötöttem, majd megkíséreltem határvonalat húzni az erotika és a pornográfia, azaz a nagybetűs és a ponyvairodalom között. Bár ez a célkitűzés nem vezetett konkrét eredményre, mégis sikerült egy általános következtetést levonni, amely a fent említett motívumokkal operáló irodalmi művekre érvényes lehet: az olvasó magára ölti a voyeur szerepét. Ezután a kötet címére reflektáltam (A jövő nem a miénk), amely több megközelítési lehetőséget is kínál az olvasó számára. Én a fiatal írógeneráció jövőbe vetett kilátástalanságát a posztmodern ideológiával próbáltam párhuzamba vonni, Ihab Hassan The Postmodern Turn című elméleti műve alapján. Ez alapján arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a jelen kritikája a kötetben egy szinte apokaliptikus képpel társul, amelyben meghatározó szerepet játszik a szexualitás,ám nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ez nem csak a szenzációhajhász irodalom ismertetőjegye lehet, hanem a társadalomkritika katalizátorává is válhat.

"El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro". Lejana 6 (2013), on-line:
http://lejana.elte.hu/Pdf_6_rincon_estudiante/Bader_%20Petra.pdf

"Az olvasó mint voyeur. Szexualitás és perverzió A jövő nem a miénk című novelláskötetben". Kitekintések és bepillantások: alkotói eljárások és olvasói szerepek a latin-amerikai irodalomban.
http://www.eltereader.hu/media/2016/04/Lazarillo_5_READER.pdf