Eredmények

20182018-ban második alkalommal adtuk át a Horányi Mátyás Emlékdíjat, három doktorandusz hallgatónak, akik MA tanulmányaikat lezáró diploma dolgozatukkal pályáztak:


Zombor Gabriella ”Procesos de ficcionalización en la narrativa hispánica del siglo XX-XXI La función de las heterotopías de La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa”.


Zsombor Gabriella Zsombor Gabriella

Kürthy Ádám András ”Modelos estructurales en dos novelas de Alejo Carpentier”.


Kürthy Ádám András Kürthy Ádám András

Gaál Zoltán Kristóf ”Disquisiciones sobre la existencia de una fricativa labiodental sonora en el español cubano”.


Gaál Zoltán Kristóf

2016A Kuratórium 2016-ban Báder Petrátnak ítélte a HORÁNYI MÁTYÁS EMLÉKDÍJAT "Az olvasó mint voyeur. Szexualitás és perverzió A jövő nem a miénk című novelláskötetben" ("El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro") c. szakdolgozatáért.


A PÁLYÁZATI MUNKA ÖSSZEFOGLALÓJA

„El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro” című szakdolgozatomat 2013-ban védtem meg az ELTE-BTK Spanyol Tanszékén, a Spanyol Nyelv, Irodalom és Kultúra mesterszakon, dr. Menczel Gabriella témavezetésével. Ugyanezzel a szöveggel részt vettem korábban, még 2012-ben a Tanszék által szervezett Fiatal Hispanisták Találkozóján, egy évvel később pedig a XXXI Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ahol első helyezést szereztem. Ezt követően mind magyarul, mind spanyolul sikerült publikálni a dolgozatot, a Kitekintések és bepillantások: alkotói eljárások és olvasói szerepek a latin-amerikai irodalomban című, az ELTE-BTK Spanyol Tanszékéhez köthető fiatal hispanisták tanulmányait összegyűjtő kötetben, illetve a Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve folyóiratban. A kötet magyar megjelenését követően, a Lazarillo Hispanisztika Portálon publikált recenzióm átdolgozott verziója bekerült a Világtalanul? Világirodalom-kritika Magyarországon című kötetbe.


A dolgozatban egy 2009-ben (magyarul 2011-ben) megjelent novelláskötetet vizsgáltam, amely húsz latin-amerikai szerző egy-egy elbeszélését tartalmazza. Ahogy a cím is mutatja, az elemzést a szexualitás és az erotika közti különbségtételre alapoztam, a rövid elméleti bevezetőhöz Georges Bataille és Octavio Paz elméletét hívtam segítségül. A második fejezetben a szóban forgó kötetet a szövegközeli elemzés módszerének segítségével tárgyaltam, célom egy olyan tipológia felállítása volt, amely lehetővé az elbeszélések kategorizálását, melyekben a szexualitás és/vagy az erotika bármilyen formában megjelennek. Ez a novellák mintegy felét érintette, melyeket végül négy átjárható kategóriába soroltam: erőszak és perverzió, voyeurizmus, társadalom-kritika, intimitás (implicit szexualitás). A dolgozat utolsó két fejezete az előbb felsorolt motívumokról alkotott interpretációmat tartalmazza, melyhez Roland Barthes, Michel Foucault, Ihab Hassan, Király Jenő, Susan Sontag és George Steiner egy-egy tanulmányát is felhasználtam. Az értelmezés során a novelláskötet vizsgált elbeszéléseit a piszkos realizmus esztétikai irányzatához kötöttem, majd megkíséreltem határvonalat húzni az erotika és a pornográfia, azaz a nagybetűs és a ponyvairodalom között. Bár ez a célkitűzés nem vezetett konkrét eredményre, mégis sikerült egy általános következtetést levonni, amely a fent említett motívumokkal operáló irodalmi művekre érvényes lehet: az olvasó magára ölti a voyeur szerepét. Ezután a kötet címére reflektáltam (A jövő nem a miénk), amely több megközelítési lehetőséget is kínál az olvasó számára. Én a fiatal írógeneráció jövőbe vetett kilátástalanságát a posztmodern ideológiával próbáltam párhuzamba vonni, Ihab Hassan The Postmodern Turn című elméleti műve alapján. Ez alapján arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a jelen kritikája a kötetben egy szinte apokaliptikus képpel társul, amelyben meghatározó szerepet játszik a szexualitás,ám nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ez nem csak a szenzációhajhász irodalom ismertetőjegye lehet, hanem a társadalomkritika katalizátorává is válhat.

"El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro". Lejana 6 (2013), on-line:
http://lejana.elte.hu/Pdf_6_rincon_estudiante/Bader_%20Petra.pdf

"Az olvasó mint voyeur. Szexualitás és perverzió A jövő nem a miénk című novelláskötetben". Kitekintések és bepillantások: alkotói eljárások és olvasói szerepek a latin-amerikai irodalomban.
http://www.eltereader.hu/media/2016/04/Lazarillo_5_READER.pdf